Παραδοτέα

Π.1.1 Τεχνική έκθεση (ΤΕ): Εκτίμηση της ικανότητας των RCMs στην προσομοίωση της γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και τοπικών μετεωρολογικών παραμέτρων
Π.1.2 Νέα βάση δεδομένων (ΝΒΔ) βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, άνεμου και πιέσεων στην επιφάνεια της θάλασσας, τριών RCMs σε κάνναβο 25x25km για την Αν. Μεσόγειο (1961-2100)
Π.1.3 ΝΒΔ ανέμου σε κάνναβο 10x10km για το Αιγαίο (1961-2100) από υποβιβασμό κλίμακας του RegCM
Π.1.4 ΤΕ: Μεταβολές μέσων και ακραίων τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων ως το 2100
Π.1.5 ΤΕ: Μεταβλητότητα της μέσης στάθμης θάλασσας από τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων (1961-2100) και σύγκριση με δορυφορικά δεδομένα υψομετρίας

Π.2.1 ΝΒΔ: Χρονοσειρές ύψους, μέσης περιόδου, μέσης διεύθυνσης διάδοσης του κυματισμού, μετεωρολογικής παλίρροιας και στάθμης θάλασσας (1961-2100)
Π.2.2 ΤΕ: Συσχέτιση μετεωρολογικών παραμέτρων με τους κυματισμούς, τη μετεωρολογική παλίρροια και τη στάθμη θάλασσας
Π.2.3 ΤΕ: Συσχετίσεις μεταξύ ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και μετεωρολογικής παλίρροιας

Π.3.1 ΤΕ: Ανάλυση ακραίων τιμών ανέμου, θερμοκρασίας και έντονων κυκλωνικών καταστάσεων
Π.3.2 ΤΕ: Εκτίμηση ακραίων τιμών ύψους κύματος και μετεωρολογικής παλίρροιας με συνεκτίμηση της ΚΑ
Π.3.3 ΤΕ: Ανάλυση από κοινού πιθανοτήτων των ακραίων τιμών της μετεωρολογικής παλίρροιας και των ατμοσφαιρικών παραγόντων που την προκαλούν

Π.4.1 ΤΕ: Κατηγορίες  καταιγίδων και εκτίμηση Δεικτών Τρωτότητας σε Κατάκλιση
Π.4.2 ΤΕ: Εκτίμηση του δυναμικού διάβρωσης και των Δεικτών Τρωτότητας σε Διάβρωση

Π.5.1 ΤΕ: Εκτίμηση των επιπτώσεων της ΚΑ στις παράκτιες κατασκευές
Π.5.2 ΤΕ: Αναβάθμιση παράκτιων κατασκευών έναντι πλημμύρας με συνεκτίμηση της ΚΑ
Π.5.3 ΤΕ: «Καλές πρακτικές» για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση των παράκτιων έργων σε διάβρωση. Υπολογιστικά εργαλεία μελέτης της απόκρισης παράκτιων έργων στους κυματισμούς και την άνοδο της στάθμης θάλασσας

Π.6.1 Φυλλάδιο και Ιστοσελίδα
Π.6.2 Πρακτικά ημερίδων
Π.6.3 Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια (23 δημοσιεύσεις)

Π.7.1 Τελική έκθεση αξιολόγησης