Περίληψη

Το έργο ΘΑΛΗΣ-ΑΠΘ- «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα των παράκτιων περιοχών και στην ασφάλεια θαλάσσιων και παράκτιων έργων», αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη του συστήματος ατμόσφαιρα-θάλασσα σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής (ΚΑ).
Τα επιστημονικά πεδία που καλύπτει είναι:

  • α) Οι κλιματικές προβλέψεις, τα κλιματικά μοντέλα και η αλληλεπίδρασή τους με το θαλάσσιο περιβάλλον,
  • β) Οι επιπτώσεις της ΚΑ στο θαλάσσιο κλίμα,
  • γ) Τα ακραία γεγονότα μετεωρολογικών και θαλάσσιων μεταβλητών σε συνθήκες ΚΑ,
  • δ) Η παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση και
  • ε) Η λειτουργικότητα και η ευστάθεια των κατασκευών σε συνθήκες ΚΑ.


Στα πλαίσια της πράξης, θα γίνει ανάλυση και εκτίμηση των μεταβολών στο κλίμα του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, με χρήση σύγχρονων μοντέλων περιοχικής και τοπικής κλίμακας έως το 2100. Οι κλιματικές μεταβολές (άνεμος, ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, βροχόπτωση) θα αποτελέσουν το κύριο δεδομένο εισόδου για τη μελέτη των επιπτώσεων της KA στη μέση στάθμη της θάλασσας, στους κυματισμούς και στη μετεωρολογική παλίρροια, χρησιμοποιώντας διδιάστατα μοντέλα υδροδυναμικής κυκλοφορίας και διάδοσης των κυματισμών. Θα αναλυθούν τα ακραία μετεωρολογικά και θαλάσσια γεγονότα με τεχνικές της Θεωρίας Ακραίων Τιμών και θα εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της KA στην παράκτια τρωτότητα σε κατάκλιση και διάβρωση. Τέλος, θα μελετηθούν οι επιδράσεις της KA στη λειτουργικότητα και στην ευστάθεια των θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών.
Το κύριο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης των χαρακτηριστικών της KA και των επιπτώσεών της στις θαλάσσιες μεταβλητές, στην τρωτότητα των ακτών και στην ασφάλεια των θαλάσσιων και παράκτιων έργων. Τα αποτελέσματά της θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των παράκτιων περιοχών και στον πιο αξιόπιστο σχεδιασμό τεχνικών έργων προστασίας σε συνθήκες KA.