Πακέτα εργασίας - Παραδοτέα

Η προτεινόμενη έρευνα αποτελείται από έξι συνολικά Πακέτα Εργασίας, τα οποία αναλύονται παρακάτω: