Ερευνητική Ομάδα Α

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, ΑΠΘ

H πρώτη ερευνητική ομάδα αποτελείται από τους: Π. Πρίνο (που συντονίζει το πρόγραμμα και συμμετέχει στα ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5), Καθηγητή ΑΠΘ, Χρ. Κουτίτα (ΠΕ5), Καθηγητή ΑΠΘ, Γ. Κρεστενίτη (ΠΕ2) Καθηγητή ΑΠΘ, και συνεργάζεται με τους εξωτερικούς συνεργάτες: J. Jiménez (ΠΕ4), Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής της Καταλονίας, Π. Γαλιατσάτου (ΠΕ3),  Διδάκτορα ΑΠΘ, Αικ. Κομπιάδου (ΠΕ2), Διδάκτορα ΑΠΘ, Ιωαν. Ανδρουλιδάκη (ΠΕ2), Υποψήφιο Διδάκτορα ΑΠΘ, Αχ. Σαμαρά (ΠΕ5), Υποψήφιο Διδάκτορα ΑΠΘ και άλλους δύο υποψήφιους Διδάκτορες του ΤΥΤΠ ΑΠΘ.
Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν σημαντική εμπειρία σε όλα τα θέματα της πρότασης και ειδικότερα στα μοντέλα υδροδυναμικής θαλάσσιας κυκλοφορίας, στην ανάλυση ακραίων γεγονότων και στη διακινδύνευση πλημμύρας, στην εκτίμηση της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών και στη μελέτη και το σχεδιασμό λιμενικών και παράκτιων έργων, από την συμμετοχή τους σε ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (FLOODsite, BEACHMED-E, CORI, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι, ΠΟΣΕΙΔΩΝ κ.α.).
Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν συνεργασθεί μεταξύ τους στο παρελθόν, τόσο στην υλοποίηση ανάλογων ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και στην επίβλεψη και εξέταση διδακτορικών διατριβών, σχετικών με το αντικείμενο, που έχουν υλοποιηθεί στα συμμετέχοντα ιδρύματα.

   Ο συντονιστής του προγράμματος Καθηγητής Παναγιώτης Πρίνος έχει σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του  προτεινόμενου έργου από την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά συναφή έργα. Συμμετέχει, ως επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΠΘ, στο ερευνητικό έργο του 7ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου «THESEUS: Innovative Technologies for safer European coasts in a changing climate» διάρκειας τεσσάρων χρόνων (Δεκέμβριος 2009-Δεκέμβριος 2013). Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΠΘ, στο ερευνητικό έργο του 6ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου “FLOODsite: Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies” διάρκειας πέντε χρόνων και ασχολήθηκε με θέματα ανάλυσης ακραίων γεγονότων και πλημμυρών στον παράκτιο χώρο. Αποτελέσματα του έργου αυτού σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα δημοσιεύθηκαν σε ειδικό τεύχος  του περιοδικού  Journal of Hydraulic Research (vol. 46, 2008) με τίτλο “Analysis of  riverine and coastal extremes. The FLOODSITE approach” το οποίο επιμελήθηκε ο κ. Π. Πρίνος σαν Guest Editor (μαζί με τον καθ. Sanchez-Arcilla A. του UPC της Ισπανίας). Επίσης, από την ενασχόλησή του στα θέματα αυτά προσκλήθηκε να συνεισφέρει στο Handbook of Ocean and Coastal Engineering (Έκδοση World Scietific, 2009) με κεφάλαιο στο αντικείμενο  «Coastal Flooding: Analysis and Assessment of Risk» με την συνεργασία της Δρ. Π. Γαλιατσάτου. Επίσης έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικός υπεύθυνος του ΑΠΘ και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου για την Παράκτια  Έρευνα (ΕΔΙΠΕ) στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Δράση για την Παράκτια Έρευνα (ENCORA) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 6ου Προγράμματος Πλαισίου. Επίσης έχει συμμετάσχει στα προγράμματα Πυθαγόρας Ι και ΙΙ σαν μέλος και επιστημονικά υπεύθυνος αντίστοιχα σε θέματα σχετικά με την αλληλεπίδραση κυματισμών με κυματοθραύστες.

  Ο Καθηγητής Χριστόφορος Κουτίτας, έχει σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου από την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά συναφή έργα. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος της συμμετοχής του ΑΠΘ  στα χρηματοδοτημένα από την Ε.Ε. ερευνητικά προγράμματα: MAST I, DG XII G8 (παράκτια μορφοδυναμική, 1989-1992), PROJECT PARCEL,DG XI (μοντέλα μεταφοράς πετρελαιο-κηλίδας, 1991-1992), ΜAST II, DG XII, ECAWAM (μοντέλα κυματισμών, 1994-1996), MAST III, DG XII, SAFE (μοντέλα κυματισμών, 1996-1998), JOULE II, DG XII, VERATLAS (ανάλυση κυματισμών, 1996-1998), GITEC, DG XIII (έρευνα γένεσης και διάδοσης tsunami στον Ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο, 1991-1994) και DELOS, DG XII (έρευνα βυθισμένων κυματοθραυστών, μοντέλα διάδοσης κυματισμών και κυματογενούς κυκλοφορίας-μεταφοράς φερτών υλών, 2000-2003), ενώ επίσης συμμετείχε στο πρόγραμμα “BEACHMED-e: La gestion stratégique de la défense des littoraux pour un développement soutenable des zones côtières de la Méditerranée” στα πλαίσια του INTERREG III C-Zone sud. Ήταν, επίσης, επιστημονικός υπεύθυνος σε περί τα 45 εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα με εθνική χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων 2 ΠΕΝΕΔ και τα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι και ΙΙ (αλληλεπίδραση κυματισμών με πλωτές κατασκευές), στα πλαίσια των οποίων εκπονήθηκαν 4 διδακτορικές διατριβές. 

Ο Καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, έχει σημαντική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του  προτεινόμενου έργου από την συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά συναφή έργα. Συμμετέχει, ως επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΘ, στα ερευνητικά έργα του 6ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου «SPICOSA: Science and policy integration for coastal system assessment», (2007-2011) και «Investigation of the coupling between the Aegean and Black Seas though the Turkish Strait System – SESAME» (2007-2010). Έχει συμμετάσχει, ως επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών ομάδων του ΑΠΘ, σε ευρωπαϊκά έργα όπως  «Prevention and management of sea originated risks to the coastal zone (CORI)- Extreme sea level variability for Eastern Mediterranean, INTERREG ΙΙΙ-Β, ARCHIMED» (2006-2008, MAST-I, MAST-II & MAST-III και έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και επιχειρησιακή εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων φυσικής ωκεανογραφίας και παράκτιας μηχανικής - μεταβολές στάθμης θάλασσας, μετεωρολογική παλίρροια  και κυκλοφορία θαλασσίων μαζών, μεταφορά φερτών στο θαλάσσιο περιβάλλον κ.α. Επίσης, έχει συμμετάσχει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δικτύου για την Παράκτια  Έρευνα (ΕΔΙΠΕ) στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Δράση για την Παράκτια Έρευνα (ENCORA - 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) στην θεματική ενότητα μετρήσεις πεδίου και μαθηματικά μοντέλα παράκτιας έρευνας. Επίσης έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα Πυθαγόρας Ι ως επιστημονικά υπεύθυνος σε θέματα σχετικά με μετρήσεις πεδίου ωκεανογραφικών παραμέτρων και μοντέλα μεταφοράς φερτών υλών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο Καθηγητής JoseJiménez, συμμετέχει στην παρούσα πρόταση ως μετακαλούμενος ερευνητής από το εξωτερικό. Ο Jose Jiménez είναι Καθηγητής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Μηχανικής της Πολυτεχνικής Σχολής της Καταλονίας και έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη και στην εκτίμηση της τρωτότητας παράκτιων περιοχών σε πλημμύρα και διάβρωση. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια πληθώρα άρθρων σχετικών με τα παραπάνω θέματα και είναι επιστημονικός υπεύθυνος ενός εθνικού προγράμματος για την Εκτίμηση της Παράκτιας Τρωτότητας. Έχει συμμετάσχει και εξακολουθεί να συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τα θέματα της παρούσας πρότασης(MEDDELT, PACE, CoastView, MeVaPlaya, FlOODsite, Conscience,VUCOMA).